Bí quy?t ?? shop hoa t??i thành c?ng

2021-09-21 16:07:59 VnExpress.net
咪乐|直播|二维码安卓   什么水果维生素C的含量比较高?  维生素C含量最高的水果要属南方的刺梨,高达2585mg/每100g,简直让其他水果望尘莫及。

Ch?n v? trí m?t b?ng ??c ??a, có k? n?ng c?m hoa t?t, t?o ra nh?ng s?n ph?m ??c ?áo và tìm ???c ngu?n hàng tr?c ti?p, giá r?... là nh?ng ti?n ?? giúp b?n thành công v?i mô hình kinh doanh shop hoa t??i.

1. V?n

?? th?c hi?n k? ho?ch kinh doanh shop hoa, y?u t? ??u tiên ph?i l?u tâm là v?n. N?u b?n có s? ti?n ban ??u kho?ng 40-50 tri?u ??ng, c?n tính r?t k? các kho?n chi ?? có m?t shop hoa t??i ?ng ý.

Tr??c h?t ph?i cân nh?c v? s? ti?n thuê m?t b?ng, ??t c?c, sao cho v?a n?m trong gi?i h?n v?n ?ang có, nh?ng b?t bu?c ph?i là n?i ??c ??a nh? tuy?n ???ng ?ông ?úc, ? g?n ngã t?... Ngoài ra, phân b? ti?n mua nguyên v?t li?u (gi?y bóng ki?ng, kim tuy?n, ruy b?ng, n?, s?n, bình bông, l?ng hoa...) và ??t th? làm khung s?t, k? tr?ng bày hoa. N?u l?y hoa t?i các ch? ??u m?i ? TP HCM, s? ti?n làm v?n mua hoa c?n chu?n b? kho?ng 4-5 tri?u ??ng m?i ngày, còn l?y ? nhà v??n ?à L?t thì có th? nhi?u h?n.

2. M?t b?ng

?ây c?ng là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh ??n vi?c thành công c?a shop hoa. ?? có m?t ??a ?i?m ??p, gây ???c s? chú ý c?a nhi?u ng??i thì nên ch?n nh?ng khu v?c ?ông ng??i qua l?i nh? ngã t?, ch?, siêu th?,... (??c bi?t tránh thuê trong các ngõ h?m). M?t b?ng kinh doanh không c?n l?n, ch? kho?ng 15-30m2 và bi?t cách trang trí là ???c.

3. Ngu?n cung c?p

Tìm ???c ngu?n cung ?ng hoa tr?c ti?p là t?t nh?t, có giá h?p lý và có ?? hàng vào các d?p cao ?i?m nh? l?, T?t. "Hi?n tôi nh?  ng??i quen trên ?à L?t l?y hoa tr?c ti?p t?i nhà v??n. M?c giá b? s? khá r?, v? thành ph? bán ra trong ngày th??ng có th? l?i g?p 2-3 l?n", ch? m?t shop hoa trên ???ng Võ Th? Sáu, qu?n 3 nói. C?ng theo ch? này, n?u không có ???c ngu?n cung tr?c ti?p nh? v?y thì có th? l?y hoa ? các ch? ??u m?i H? Th? K?, Th? ??c... nh?ng m?c l?i s? ít h?n ?ôi chút.

4. K? n?ng c?m hoa

Hi?n nay, ?? m? shop hoa t??i và nhanh chóng ?em l?i l?i nhu?n, c?n có nh?ng s? ??t phá so v?i các shop hoa khác. Do ?ó, ng??i ch? c?n ph?i có tay ngh? c?m hoa th?t t?t ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m khác l?. N?u ?ã có s?n k? n?ng này thì không ph?i lo, còn ch?a thì ph?i ?i h?c m?t khoá c?m hoa tr??c khi b?t tay th?c hi?n d? án.

H?n n?a, v?i shop hoa m?i ra ??i, ?a ph?n ng??i ch? s? ph?i t? tay làm các s?n ph?m ?? ph?c v? nhu c?u c?a khách (không nên thuê nhân viên, m?c dù hi?n nay có nhi?u ng??i có kh? n?ng c?m t?t ?? thuê, nh?ng khi ph? thu?c vào h? s? r?t khó phát tri?n v? sau, ??ng th?i s? ?nh h??ng ??n ngu?n v?n eo h?p ban ??u), Phan Thanh, ch? m?t shop hoa trên ???ng Hoàng V?n Th?, qu?n Tân Bình chia s?.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度